【Emily】留守理大不拉票 記者當選
文章日期:2019年11月26日

【明報專訊】網媒米報記者梁柏堅成為區選民主派贏家之一,出戰灣仔大佛口選區,以1723票擊敗爭取連任嘅民建聯李均頤。但選舉當日,佢無好似其他候選人咁洗樓拉票,反而繼續留喺理大採訪,連點票過程都無睇到,咁就成功當選。Emily噚日喺理大見到佢,佢話「覺得喺理大比出去拉票揮手更重要」,仲話做區議員都係想服務他人,覺得留喺理大係「做番人應該做嘅嘢」。Emily問佢喺理大咁耐攰唔攰,佢就話平時行開山,慣咗資源比較匱乏嘅生活喎。佢不眠不休咗40個鐘,噚日終於喺facebook話從理大撤退。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...