【Emily】當已經好番咁做運動 Tanya今捱最後一電擊
文章日期:2019年8月19日

【明報專訊】民陣噚日舉辦集會,多個政黨為「612人道支援基金」籌款,協助反修例運動中有法律、醫療等需要嘅人。Emily噚日所見,參與集會者相當踴躍捐輸,相信一眾市民都想為有需要嘅示威者盡一分力。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...