【Emily】助李家超掌輿情 謝振中任特首辦傳訊秘書
文章日期:2022年8月3日

【明報專訊】2019年反修例示威期間每日負責警方記者會、其後調任保安局首席助理秘書長嘅謝振中,喺新政府上場後調咗去特首辦幫忙做媒體宣傳工作,而新政府上場逾一個月,謝sir終於有個「名分」,職位係行政長官辦公室傳訊秘書,職級係首長級第二級(D2)。據Emily所知,謝sir仍然保持警員身分,以借調形式去特首辦工作,至於今次借調幾耐、借咗有無得回頭,就睇吓特首李家超想點樣安排。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...